VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - maturitní obory

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 1. KOLO

OBORY  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Byli přijati:

18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě       26-41-L/01 mechanik elektrotechnik

1.                                    3 (179 bodů)                                          1.              5 (138 bodů)

2.                                    1                                                             2.              19 (85 bodů

3.                                  15                 

4.                                    4                 

5.                                   17                

6.                                   12                

7.                                   18                

8.                                     9 (127 bodů)                    

 Nebyli přijati - nenaplnění oboru:                             

28-42-L/01 chemik operátor  - farm. výroba                     29-42-M/01 analýza potravin                                

                                  

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÝCH ŽÁKŮ, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 2. 5. 2022

Mgr. Dagmar Binková

   ředitelka SOŠ a SOU