Výsledky přij. řízení - 2. kolo - odvolání

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKŮ ŠK. R. 2022/2023 - 2. KOLO – odvolání

OBOR  STŘEDNÍHO  VZDĚLÁNÍ  S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Ve 2. kole na odvolání byl přijat do oboru 18-20-M/01 informační technologie – počítačové sítě žák s identifikačním číslem 37

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK

ŽÁDÁM RODIČE PŘIJATÉHO ŽÁKA, ABY VE LHŮTĚ 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DORUČILI DO SEKRETARIÁTU ŠKOLY VYPLNĚNÝ ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Kralupech nad Vltavou dne 7. 6. 2022

 

Mgr. Dagmar Binková, v. r.

 ředitelka SOŠ a SOU