Vážení žáci, vážení rodiče,

naše škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, jako správce osobních údajů je povinna Vás v souladu se zásadou transparentnosti informovat o zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Tato povinnosti nám vyplývá z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a také z posledního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ujišťujeme Vás, že jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování žáků na přítomnost nákazy COVID-19 před vstupem do školy. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693.

Správce osobních údajů

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693

IČO 00641014

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Cesta brigádníků 693

278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 723 415, 602 220 029

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Holubová advokáti s.r.o.

IČO: 24686727

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub

Za Poříčskou bránou 365/21,

Praha 8

+420 212 242 095

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje žáků jsou zpracovávány za účelem:

·         předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,

·         zvýšení bezpečnosti školního prostředí a možnosti realizace prezenční výuky,

·         prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených škole právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 (testování žáků ve školách) a MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 (částečný zákaz prezenční výuky ve školách), kterými je vydán příkaz k provedení testování žáků na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Evidence provedených testů bude obsahovat osobní údaje – jméno, příjmení a třídu žáka, datum provedení testu a výsledek testu [zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení], případně důvody neprovedení testu (testování provedené ve zdravotnickém zařízení mimo školu, prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní). Rozsah evidovaných údajů je závislý na zákonných povinnostech školy a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu žáka dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení. Zpracování osobních údajů tak probíhá bez souhlasu žáka či jeho zákonného zástupce.

Doba uložení osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců.

Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na školu kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato lhůta se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření školou. Doba uložení evidovaných údajů je závislá na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (zdravotních pojišťoven, orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

Příjemci osobních údajů

 

Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření a za účelem předání informace o pozitivním testu žáka.

Zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19.

Anonymizované údaje obdrží Ministerstvo obrany jako provozovatel aplikace COVID forms App v rámci projektu Chytrá karanténa.

Předání do zahraničí

Škola nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Práva žáků/zákonných zástupců

 

·         Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení)

Zajištěno na základě žádosti žáka/zákonného zástupce v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.

·         Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení)

Žák má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje.

·         Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení)

Právo na výmaz osobních údajů může žák/zákonný zástupce uplatnit pouze, pokud by ze strany školy docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování. 

·         Právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení)

Nelze uplatnit s výjimkou, pokud žák osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

·         Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení)

Každý žák/zákonný zástupce (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Škola nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Vážení zaměstnanci,     

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, jako správce osobních údajů je povinna Vás v souladu se zásadou transparentnosti informovat o zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Tato povinnost vyplývá z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a z vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693.

Správce osobních údajů

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693

IČO 00641014

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Cesta brigádníků 693

278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 723 415, 602 220 029

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů/Pověřená osoba správce

Holubová advokáti s.r.o.

IČO: 24686727

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub

Za Poříčskou bránou 365/21,

Praha 8

+420 212 242 095

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem:

·         předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,

·         zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí,

·         prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených škole právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zaměstnanců vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (upravující testování zaměstnanců škol a školských zařízení), kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Evidence provedených testů bude obsahovat osobní údaje – jméno, příjmení, číslo zaměstnance, datum provedení testu a výsledek testu [zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení], případně důvody neprovedení testu (testování provedeného mimo zaměstnavatele, prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní, práce z domova mezi dvěma testováními, pracovní neschopnost včetně karantény). Rozsah evidovaných údajů je závislý na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců.

Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato lhůta se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem. Doba uložení evidovaných údajů je závislá na zákonných povinnostech školy a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

Příjemci osobních údajů

 

Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

Zdravotní pojišťovny, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí finančních prostředků k úhradě testů na onemocnění COVID-19.

Anonymizované údaje obdrží Ministerstvo obrany jako provozovatel aplikace COVID forms App v rámci projektu Chytrá karanténa.

Předání do zahraničí

Škola nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Práva zaměstnanců

 

·         Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení)

Zajištěno na základě žádosti zaměstnance v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.

·         Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení)

Zaměstnanec má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje.

·         Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení)

Právo na výmaz osobních údajů může zaměstnanec uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování. 

·         Právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení)

Nelze uplatnit s výjimkou, pokud zaměstnanec osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

·         Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl. 77 obecného nařízení)

Každý zaměstnanec (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Škola nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení rodiče, vážení žáci,

na tomto místě si Vás Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00641014 (dále jen SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašeho dítěte?

Správcem Vašich osobních údajů je SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.

2. Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 727 221

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: bbpw9mu

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou?

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: eaqq73c    

           

4. Kdy se mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Jaké osobní údaje a proč SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou zpracovává?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování).

6. Předáváte osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Hosting WEDOS, která pro nás zajišťuje vedení školní matriky.

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte;
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

12. Je prostor SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou monitorován kamerovým systémem?

Ano, prostor SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Důvodem pro instalaci kamerového systému je oprávněný zájem školy na ochraně svého majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku studentů a zaměstnanců před poškozením a krádeží a bezpečnost a ochrana života a zdraví studentů, zaměstnanců a dalších osob, které se nacházejí v prostorách školy. Škola využívá dvě kamery, z nichž jedna je umístěna u hlavního vstupu do budovy školy, a druhá kamera je umístěna u hlavního vstupu do budovy ubytovny. Záznam z kamerového systému je v případě těchto kamer uchováván po dobu sedmi dnů.

 

Používání cookies na webu SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci naší webové aplikace. Z tohoto důvodu se někdy umísťují do vašeho počítače, tak jako se to děje u většiny vámi navštěvovaných internetových stránek.

Jedná se o malé textové soubory, které webová aplikace vytvoří v okamžiku, kdy ji začnete používat. Aplikace si tak po určitou dobu zapamatuje nastavení a úkony, které jste v ní provedli (např. poslední použité volby, jazyk apod.).

Jak se cookies používají?

Soubory cookie používáme zejména:

  • pro zapamatování preferencí uživatele
  • pro správnou funkcionalitu přihlašování uživatele (tzv. session cookies)
  • pro analýzu používání stránek
  • ke statistickému sledování využití stránek, a tím k jejich zkvalitnění a zvýšení výkonu aplikace

Soubory cookie nejsou nikdy použity pro žádné jiné účely než výše zmíněné, nejsou využívány k reklamním účelům a jsou vždy striktně anonymní. Žádným způsobem není narušena ochrana osobních údajů. Využívání cookies můžete změnit pomocí nástrojů popsaných níže.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies ve vašem počítači ukládány.

Pokud však tuto možnost využijete, nebudete zřejmě moci všechny naše aplikace a www stránky školy plně používat.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o  středním vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.
Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky předávají  na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  odbor školské statistiky, analýz a informační strategie 65, Oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví 650.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou,

dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:


(např.     Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky)


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,

ID DS bbpw9mu,

emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

nebo poštou na adrese:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou,

Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Jmenovaným pověřencem pro školu je Štěpán Holub, tel. č. 212 242 095, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search